Cá Tính

Phủ Sứ Răng Hô

Phủ Răng Sứ Miracen

Phủ Sứ Răng Mẻ

Chỉnh Hình Răng Thưa

Mạnh Mẽ

Phủ Sứ Răng Mẻ, Chỉnh Răng Hô

Phủ Răng Sứ ENLYSA

Phủ Sứ Răng Vàng Ố, Nhấp Nhô

Chỉnh Hình Răng Hô, Mẻ Răng Cửa

Quý Phái

Phủ Sứ Răng Ố Vàng, Hở Lợi

Phủ Răng Sứ Miracen

Phủ Sứ Răng Mọc Lệch Lạc, Không Đều

Phủ Sứ Răng Sâu Bị Đen

Thuần Khiết

Phủ Sứ Răng Nhấp Nhô

Phủ Răng Sứ Miracen

Phủ Sứ Răng Thưa

Phủ Sứ Răng Mẻ